Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Uitgangspunt

De basis om tot een goede samenwerking te komen is wederzijds vertrouwen, openheid en wederkerigheid, maar ook de bereidheid tot dialoog ingeval de uitvoering van de opdracht niet naar tevredenheid verloopt of indien de omstandigheden veranderen. Ontbreekt dit uitgangspunt dan is het wellicht wijs om in gesprek te blijven totdat een duidelijke keuze gemaakt kan worden of dat één van de partijen ervan afziet.

In het licht van vorengenoemde zijn deze Algemene Voorwaarden zo simpel als mogelijk gehouden.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Marcel Hermsen, hierna verder ‘Opdrachtnemer’, diensten op het gebied van training, coaching en mentoring aan ‘Opdrachtgever’ levert, tenzij tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Tarief en betaling

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.
2. Tarieven voor Opdrachtgevers zijn in euro (€) en vrijgesteld van BTW en andere heffingen die van overheidswegen worden opgelegd.
3. Particuliere Opdrachtgevers betalen contant voorafgaand of achteraf aan de begeleidingssessie en ontvangen een betalingsbewijs.
4. Facturen aan zakelijke Opdrachtgevers worden binnen 30 dagen betaald. 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeengekomen naar eigen inzicht en deskundigheid en naar beste kunnen uitvoeren.
2. Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig ter beschikking stellen van de gevraagde en de juiste informatie nodig voor uitvoeren van de opdracht, alsmede voor het eigenaarschap en de integratie van het door opdrachtnemer getrainde en gecoachte.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voor onjuiste en/of onvolledige informatie, die de uitvoering van de opdracht hindert.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig, in onderling overleg en na wederzijdse goedkeuring, de overeenkomst aanpassen.

Artikel 4. Geheimhouding

Beide partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, of als dit door een van de partijen als zodanig is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, geheim te houden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en Intellectuele eigendom

1. Aan Opdrachtgever geleverde materialen blijven onderdeel van het intellectueel eigendom van Opdrachtnemer op grond van de Auteurswet en mogen binnen de eigen kring door Opdrachtgever vrij gebruikt worden waarvoor deze bedoeld zijn.
2. Opdrachtnemer is toegestaan het de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en deskundigheid voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht of de privacywetgeving wordt geschonden.

Artikel 6. Klachten

1. Indien onverhoopt het contact of het uitvoeren van de opdracht niet naar tevredenheid verloopt, hebben beide partijen de intentie dit met elkaar op een open en eerlijk te bespreken met de bedoeling om een oplossing te vinden waar beiden zich in kunnen vinden. 
2. Leidt dit voor de Opdrachtgever of Opdrachtnemer niet tot een bevredigende oplossing of situatie dan kan elke partij eenzijdig de overeenkomst per ingaande opzeggen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk indien zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en na deugdelijke ingebrekestelling dit schriftelijk aan Opdrachtnemer is kenbaar gemaakt.
2. Ingeval er sprake is van een 'onder de maat prestatie' dan wordt Opdrachtnemer door Opdrachtgever in staat om indien mogelijk en voor eigen rekening de prestatie te herstellen, of komen beiden met wederzijds goedvinden tot een ander besluit.
3. De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot maximaal de waarde van (het betreffende deel) van de opdracht. 
4. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren in geval van aanspraken van derden.
5. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor (bedrijfs)schade of andere indirecte schade en gevolgschade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Overmacht

1. Tijdens overmacht wordt Opdrachtgever (of Opdrachtnemer) zo spoedig als mogelijk geïnformeerd en worden in overleg en met wederzijds goedvinden de verplichtingen van Opdrachtnemer (of Opdrachtgever) opgeschort.
2. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer of vice versa de afgesproken werkzaamheden binnen redelijke termijn weer op te pakken.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Opdrachtnemer in Nederland, ook indien de Opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.