Skip to main content

Algemene voorwaarden

Uitgangspunt

De basis om tot een goede samenwerking te komen is wederzijds vertrouwen, openheid en wederkerigheid, maar ook de bereidheid tot dialoog ingeval de uitvoering van de opdracht niet naar tevredenheid verloopt of indien de omstandigheden veranderen. In het licht van vorengenoemde zijn deze Algemene Voorwaarden zo simpel als mogelijk gehouden.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Marcel Hermsen, hierna verder ‘Coach’, diensten op het gebied van coaching, begeleiding, mentoring en training aan ‘Cliënt’ levert, tenzij tussen 'Coach' en ‘Cliënt’ schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 'Coach', waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Tarief en betaling

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.
2. Tarieven voor ‘Cliënten’ zijn in euro (€) en met 0% BTW en andere heffingen die van overheidswegen worden opgelegd.
3. Particuliere ‘Cliënten’ betalen (contant) achteraf aan de begeleidingssessie en ontvangen een betalingsbewijs.
4. Facturen aan zakelijke ‘Cliënten’ worden binnen 14 dagen betaald. 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. 'Coach' volgt de Ethische Gedragscode van de NOBCO.
2. 'Coach' zal de overeengekomen naar eigen inzicht en deskundigheid en naar beste kunnen uitvoeren.
3. ‘Cliënt’ blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig ter beschikking stellen van de gevraagde en de juiste informatie nodig voor uitvoeren van de opdracht, alsmede voor het eigenaarschap en de integratie van het door 'Coach' getrainde en gecoachte.
4. 'Coach' is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voor onjuiste en/of onvolledige informatie, die de uitvoering van de opdracht hindert.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig, in onderling overleg en na wederzijdse goedkeuring, de overeenkomst aanpassen.
6. Als 'Coach' benadruk ik dat ik geen (huis)arts of therapeut ben noch die vervang. Als dit ter sprake komt of van toepassing is, zal ik je adviseren een (huis)arts of therapeut te raadplegen/onderbehandeling te blijven en je dit schriftelijk bevestigen. Het is en blijft jouw verantwoordelijkheid hoe je hiermee omgaat en om een (huis)arts of therapeut te raadplegen.

Artikel 4. Geheimhouding

Beide partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, of als dit door een van de partijen als zodanig is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, geheim te houden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en Intellectuele eigendom

1. Aan ‘Cliënt’ geleverde materialen, documentatie en hand-outs blijven onderdeel van het intellectueel eigendom van 'Coach' op grond van de Auteurswet en mogen binnen de eigen kring door ‘Cliënt’ vrij gebruikt worden waarvoor deze bedoeld zijn en zoals beschreven en bedoeld in de Proclaimer.
2. 'Coach' is toegestaan het de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en deskundigheid voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht of de privacywetgeving wordt geschonden.

Artikel 6. Klachten

1. Indien onverhoopt het contact of het uitvoeren van de opdracht niet naar tevredenheid verloopt, hebben beide partijen de intentie dit met elkaar op een open en eerlijk te bespreken met de bedoeling om een oplossing te vinden waar beiden zich in kunnen vinden. 
2. Leidt dit voor de ‘Cliënt’ of 'Coach' niet tot een bevredigende oplossing of situatie dan kan elke partij eenzijdig de overeenkomst per ingaande opzeggen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. 'Coach' is slechts aansprakelijk indien zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en na deugdelijke ingebrekestelling dit schriftelijk aan 'Coach' is kenbaar gemaakt.
2. Ingeval er sprake is van een 'onder de maat prestatie' dan wordt 'Coach' door ‘Cliënt’ in staat om indien mogelijk en voor eigen rekening de prestatie te herstellen, of komen beiden met wederzijds goedvinden tot een ander besluit.
3. De aansprakelijkheid van 'Coach' is beperkt tot maximaal de waarde van (het betreffende deel) van de opdracht. 
4. 'Cliënt' zal 'Coach' vrijwaren in geval van aanspraken van derden.
5. Elke aansprakelijkheid van ‘Cliënt’ voor (bedrijfs)schade of andere indirecte schade en gevolgschade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Overmacht

1. Tijdens overmacht wordt ‘Cliënt’ (of 'Coach') zo spoedig als mogelijk geïnformeerd en worden in overleg en met wederzijds goedvinden de verplichtingen van 'Coach' (of ‘Cliënt’) opgeschort.
2. 'Cliënt' stelt 'Coach' of vice versa in de gelegenheid de afgesproken werkzaamheden binnen redelijke termijn weer op te pakken.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen 'Coach' en de ‘Cliënt’ is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van 'Coach' in Nederland, ook indien de ‘Cliënt’ in het buitenland is gevestigd.