Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Indigo Coaching, hierna verder ‘Leverancier’ genoemd, diensten op het gebied van coaching en training aan ‘Opdrachtgever’ levert, tenzij tussen Leverancier en Opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Eventuele inkoop en andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Leverancier, waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda.
5. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Artikel 2. Tarief en betaling

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen.
2. Leverancier is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
3. Alle tarieven zijn in Euro (€) en vrijgesteld van BTW en andere heffingen die van overheidswegen worden opgelegd.
4. Alle facturen worden door Opdrachtgever betaald overeenkomstig de overeengekomen betalingscondities. Bij gebreke van betalingscondities betaald Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofden dan ook. Ingeval contante betaling is overeengekomen, betaald opdrachtgever vooraf of achteraf contant. Dit wordt vooraf overeengekomen.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Leverancier en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Leverancier onmiddellijk opeisbaar zijn.
6. Na het verstrijken van overeengekomen betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. Vorderingen van Leverancier op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst de aan Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden Leverancier goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. In dit geval is Leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Leverancier schadevergoeding te vorderen.
9. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag, en van de eventuele gerechtelijke kosten.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Vanwege de noodzaak dat Opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal Opdrachtgever aan Leverancier steeds tijdig alle, door Leverancier gevraagde, nuttige en noodzakelijke geachte gegevens en inlichtingen vertrekken.
3. Aangezien Leverancier nimmer de positie van de Opdrachtgever zal aannemen, is en blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor juist gebruik en juiste toepassing (in zijn organisatie) van de door Leverancier te verlenen diensten.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke en / of overeengekomen tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig, in onderling overleg en na wederzijdse goedkeuring, de overeenkomst aanpassen.
7. Leverancier zal hierbij tijdig Opdrachtgever inlichten over eventuele financiële en/of kwalitatieve consequenties en over eventuele afwijkingen in het tijdstip van voltooiing.
8. Alle door Leverancier’ genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de (leverings)termijn een mogelijk issue is, of plaatsvindt, zal Leverancier de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Artikel 4. Geheimhouding

Beide partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, of als dit door een van de partijen als zodanig is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, geheim te houden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en Intellectuele eigendom

1. Aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier, totdat alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden behoudt Leverancier zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
3. Alle door Leverancier verstrekte rapporten, adviezen enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
4. Leverancier behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 6. Klachten

1. Wederzijds vertrouwen en openheid is basis voor een goede samenwerking. Indien onverhoopt het contact of het uitvoeren van de opdracht niet naar tevredenheid verloopt, hebben beide partijen de intentie dit wederzijds te bespreken en in goed overleg op te lossen.
2. Ingeval van een klacht over de verrichte werkzaamheden dienen deze door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Leverancier.
3. Indien een klacht gegrond is, zal Leverancier de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Ter zake wanprestaties is Leverancier slechts aansprakelijk indien na deugdelijke ingebrekestelling de overeenkomst op grond van deze wanprestatie en direct na het intreden daarvan wordt ontbonden. De tussentijdse beëindiging heeft, evenals elke op verzoek van Opdrachtgever vastgestelde ontbinding, geen terugwerkende kracht, doch heeft tot gevolg dat verdere nakoming van de overeenkomst niet verplicht is. Betalingsverplichtingen welke vallen voor het tijdsstip van beëindiging of ontbinding en / of betrekking hebben op reeds geleverde diensten, blijven evenwel in stand. In voorkomende gevallen is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot de extra kosten van Opdrachtgever welke het directe gevolg zijn van het door een ander afmaken van de onvoltooide opdracht of het door een derde leveren van vervangende diensten, doch maximaal het bedrag genoemd in artikel 8.2. Het bepaalde in de artikelen 8.3, 8.4 en 8.5 zijn onverminderd van toepassing.
2. De aansprakelijkheid van Leverancier, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot 50% van de bedongen prijs (exclusief BTW) van de aan Leverancier opgedragen werkzaamheden en leveringen, welke prijs bij duurovereenkomsten gelijk zal zijn aan de prijs van de gedurende de periode van drie maanden voor beëindiging opgedragen werkzaamheden, althans dat gedeelte van de opgedragen werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door Leverancier gecrediteerde bedragen.
3. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 8.1 is de aansprakelijkheid van Leverancier voor door Opdrachtgever geleden schade uitgesloten, ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen, hetzij uit wanprestatie, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins. Leverancier is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering of uitvoering van de werkzaamheden. Leverancier is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheid tekort schiet of indien Opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt.
4. Opdrachtgever zal Leverancier vrijwaren in geval van aanspraken van derden.
5. Elke aansprakelijkheid van Leverancier voor bedrijfsschade of andere indirecte schade en gevolgschade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Overmacht

1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van leverancier opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Leverancier niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien Leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen Leverancier en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Leverancier in Nederland, ook indien de Opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.