AVG blog header 180630 174809

Privacy statement

Indigo Coaching, gevestigd aan Watergraaflaan 87, 4731 WJ Oudenbosch, is verantwoordelijk voor het naleven va de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Marcel Hemsen is namens Indigo Coaching de contactpersoon en bereikbaar op: 06-47007466.

AVG - nieuwe Europese privacywetgeving

Indigo Coaching gaat om met persoonsgegevens weer zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en/of verwerken

Indigo Coaching verzamelt op generlei wijze persoonsgegevens van de websitebezoeker over jouw surfgedrag. Indigo Coaching maakt gebruik van Google Analytics (geanonimiseerd) om inzicht te krijgen in het algemene website bezoek en surfgedrag. Hierbij worden geen persoonsgegevens verzameld. Indigo Coaching gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebruiken:
Contactformulier
- Voor - en achternaam
- Organisatienaam en functie
- Telefoonnummer
- Mailadres
Correspondentie over het uitvoeren en afronding van aangegane overeenkomsten
- Organisatienaam
- Adresgegevens
- Facturatiegegevens
- Voor - en achternaam
- Functie
- Telefoonnummer
- Mailadres
Nieuwsbrief
- Voor - en achternaam
- Mailadres
Op dit moment biedt Indigo Coaching nog niet de mogelijkheid je aan te melden voor de nieuwsbrief.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Indigo Coaching gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om de door jou via het contactformulier gestelde vragen via mail te kunnen beantwoorden.
- Om te corresponderen bij vragen, onduidelijkheden en over onderwerpen met betrekking tot de dienstverlening en dienstenaanbod van Indigo Coaching.
- Om te corresponderen over maatwerk en af te stemmen over planning, actuele zaken en tussentijds voortgangsoverleg.
- Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening mbt de overeenkomst uit te kunnen voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en dienstverlening.
- Het afhandelen van facturatie.
Op dit moment biedt Indigo Coaching nog niet de mogelijkheid je aan te melden voor een nieuwsbrief. Zodra die mogelijkheid er is, besluit jezelf of je je hiervoor aanmeldt en daarmee toestemming tot gebruik van je persoonsgegevens geeft. Je kunt je te allen tijde weer uitschrijven/afmelden.

Wie er toegang heeft tot jouw gegevens

In voorkomende gevallen dat het wenselijk dan wel noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht waarvoor je Indigo Coaching het gevraagd, bijvoorbeeld op het moment dat Indigo Coaching gebruik maakt van co-trainers of trainingsacteurs, die door ons nauwkeurig zijn geselecteerd, wordt uitsluitend die gegevens ter beschikking gedeeld ter uitvoering van haar diensten waarvoor jij opdracht en toestemming hebt gegeven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Indigo Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je jouw persoonsgegevens op eigen vrije keuze ter beschikking hebt gesteld.
Indigo Coaching bewaart geen persoonsgegevens op servers van derden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Indigo Coaching deelt jouw gegevens niet met derde partijen.
Indigo Coaching zal je persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.
In het kader van de Administratieplicht die de Belastingdienst stelt, kan het voorkomen dat bij controle van de Belastingdienst, bijvoorbeeld uw persoonsgegevens / facturatiegegevens kunnen worden ingezien bij een boekencontrole.
Indigo Coaching zal deze gegevens uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke administratieplicht en medewerking te verlenen aan de Belastingdienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Indigo Coaching maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken om gegevens te verzamelen. Foto’s en video’s Indigo Coaching behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s van workshops en trainingen te maken ten behoeve van beeldmateriaal voor op de website en andere promotionele activiteiten. Bij eventueel gebruik zal Indigo Coaching te allen tijde toestemming vragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je te allen tijde het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens .Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact (at) indigo-coaching(.nl). Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indigo Coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Indigo Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Indigo Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Het formulier om een vraag te stellen of om een terugbel verzoek te doren wordt verstuurd via de beveiligde server van de hostingprovider. Op deze server worden geen persoonsgegevens bewaard.
De persoonsgegevens worden bewaard op een met wachtwoorden beveiligde PC en documentplaatsen en middels degelijke security software. Hiertoe maakt Indigo Coaching gebruik van ESET Internet Security versie 11 en zorgt te allen tijde voor dat de beveiliging up to date is.
Indigo Coaching zal op regelmatige basis, in overleg met de hostingprovider, controleren of de website en het mailverkeer nog voldoet aan de moderne internetstandaarden en indien nodig en voor zover mogelijk passende en/of aanvullende maatregelen nemen.
Documenten die onder de Administratieplicht van de Belastingdienst vallen, worden bewaard in gelabelde dossiermappen in een afgesloten archiefkast.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.