Skip to main content

Shamanistische praatstok

De praatstok werd ritueel gebruikt door bepaalde Noord-Amerikaanse indianenstammen bij vergaderingen van stamoudsten.

Zij zaten dan in een kring, zodat ieder lid elkaar kon zien en ieder lid gelijkwaardig was. Het was gebruikelijk om de stamoudste die de staf vasthield uit respect niet te onderbreken.Vervolgens werd de praatstok teruggegelegt in het midden van de kring en kon een volgende oudste die iets wilde zeggen deze opnemen. De praatstok was een ceremonieel object versierd met arendsveren en kristallen om het belang ervan te onderstrepen.

Ik heb met dit ritueel op de volgende manier kennisgemaakt. Degene die de praatstok vasthoudt, heeft spreekrecht, maar ook alle ruimte om de tijd te nemen om gedachten te ordenen en de woorden van binnenuit te laten komen. Alle anderen luisteren. Ook al neemt de spreker lange pauzes om zijn gedachten te ordenen, hij wordt niet onderbroken door de anderen. Alle anderen hebben zolang de spreker de praatstok vasthoud recht om te luisteren. Totdat de praatstock wordt neergelegd en een andere deelnemer iets wil zeggen en de praatstok neemt.

Het is niet de bedoeling dat je reageert vanuit emotie of het oneens bent met de vorige spreker. Je praat of vraagt uitsluitend vanuit jezelf en vanuit het uiten van je gevoel over wat iets met je deed.

Het is een hele respectvolle manier om met elkaar om te gaan, waarbij niemand een ander in de rede valt en dus iedereen elkaar de ruimte geeft gedachten te orden en formuleren.

Respect is voor zover ik weet afgeleid van het Griekse respectare en betekent zoiets als 'elkaar telkens opnieuw ontmoeten. Alsof je elkaar nog nooit hebt ontmoet en geen voorgeschiedenis of (voor)oordelen hebt. Dus: alsof je elkaar voor het eerst ont-moet.

De door mij ontwikkelde 3G-interactiemethode, Gezien - Gehoord - Gesteund, beoogt te komen tot een uitwisseling, een dialoog op basis van gelijkwaardigheid en luisteren. Deze methode is enigszins een gemodelleerde versie van de praatstok. Noem het een 21e-eeuwse visie van de praatstok. Immers: beiden vragen je zelfbewust te zijn, in verbinding met jezelf en de ander te blijven en respect te tonen voor verschillen.